Ashton Garden Plant Centre (now Ashton’s) (CC-CL) Evesham